‍‍ විද්‍යාර්ථාලංකාර මහ පිරිවෙන ‍‍ නිර්මාතෘ යතිවරු ~ විද්‍යාර්ථාලංකාර මහ පිරිවෙන Best Blogger Tips

නිර්මාතෘ යතිවරු
oïme,eiai úoHd¾:d,xldr uy msßfjfka jev isáh úydrdêm;s yd mßfùKdOHCIl ysñjre 
wxlh
                                ku
                    ld,h

                  isg
               olajd
   1
mQcH udj;af;a YS% mshoiais kdysñmdKka jykafia1933


1961
   2
mQcH mqjla.yfldgqfõ YS% iS,r;k kdysñmdKka jykafia1961


1993.05.14
   3
mQcH háfyk iS,laLkaO kdysñmdKka jykafia


1993.05.14

2002.08.31
   4
mQcH mqjla.yfldgqfõ bkaofcda;s ia:ùr

2002.06.06


wo olajd

oïme,eiai úoHd¾:d,xldr uy msßfjfka jev isáh lD;Hdêldß ysñjre


wxlh

           ku
jev Ndr.;a

wia jq Èkh
      ld,h
      isg
  1
mQcH udj;af;a mshoiais kdysñmdKka jykafia
1933 wrïNfha isg

1961 olajd
  2
mQcH mqjla.yfldgqfõ iS,r;k kdysñmdKka jykafia
1961

1992'05'15
  3
mQcH yïndf¾ iS,dkkao ia:ùr
1992

1993'05'01
  4
mQcH fnda.uqfõ ðkr;k uy ia:ùr
1993'05'01

1996'10
  5
mQcH mskakf.dvlkafoa úmiaiS uyd ia:ùr
1996'10'01

2000'09'22
  6
mQcH háfyk iS,laLkaO uyd ia:ùr
2000'09'22

2002'08'31
  7
mQcH wjqf,a.u iS,úu, ia:ùr
2002'09'30

wo olajd
oïme,eiai úoHd¾:d,xldr uyd msßfjfka jev isgh mßfjkdêm;s ysñjre


wxlh

                     ku
        ld,h
    wia jq Èkh
  1
mQcH we;=,a.u foajrCÅ; kdysñmdfKda
1933 - 05 - 29
1935
  2
mQcH úod.u iqukfcda;s uyd ia:ùr
1935
1936
  3
mQcH nUqre.u mshr;k uyd ia:ùr
1936 - 05 - 26
1940
  4
mQcH nU/kafoa irKmd, uyd ia:ùr


  5
mQcH wdrf.dv m[a[dkkao uyd ia:ùr
1940 - 11 - 01
1961
  6
mQcH .,afmd;af;afmd, iS,dkkao uyd ia:ùr


  7
mQcH l¨;r .=Kdkkao uyd ia:ùr
1962 - 01 - 01
1963 - 10 - 14
  8
mQcH hoao, iSj,S uyd ia:ùr
1963 - 10 - 14
1980 -03  -01
  9
mQcH uqo,lal=,sfha r;kfcda;s uyd ia:ùr 
1980 - 03 - 01
1980 - 04 - 03
 10
mQcH ue,a,jf.or Oïu;s,l uyd ia:ùr 
1980 -05 - 05
1981 - 12 - 31
 11
mQcH ksÜgUq.u úu,{dk uyd ia:ùr
1981 - 12 - 31
1985 - 01 - 08
 12
mQcH wUkaj, iqukfcda;s ia:ùr
1982 - 01 - 08
1990 - 05 - 03
 13
mQcH welsßfha ðkdkkao ia:ùr
1990 - 05 - 09
1990 - 07 - 24
 14
mQcH j;=yer iquk;siai ia:ùr
1990 - 07 - 24
1991 - 02 - 07
 15 
mQcH welsßfha ðkdkkao ia:ùr
1991 - 02 - 07
1991 - 03 - 10
 16
mQcH j;=yer iquk;siai ia:ùr
1991 - 03 - 10
1992 - 02 - 11
 17
mQcH ul=,ajefõ úu,fcda;s ia:ùr
1992 - 02 - 11
1992 - 03 - 01
 18
mQcH me,aneÈhdfõ ðkr;k ia:ùr
1992 - 03 - 01
1995 - 03 - 01
 19
mQcH Wvfj, Wm;siai ia:ùr
1995 - 03 - 01
2001 - 06 - 11
 20
mQcH foysl=Uqf¾ m[a[disß ia:ùr
2001 - 06 - 11

  21
mQcH mqjla.yfldgqfõ bkaofcda;s ia:ùr

wo olajd

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan